Home » » Syahadat Singkat (Aku Percaya)

Syahadat Singkat (Aku Percaya)

Written By Santa Maria Kartasura on Tuesday, January 10, 2017 | 4:22 PM

Bahasa Indonesia

Aku percaya akan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi.
Dan akan Yesus Kristus, PuteraNya yang tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria.
Yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan.
Yang turun ketempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati.
Yang naik ke surga, duduk disebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katholik yang Kudus,
Persekutuan para Kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin

Bahasa Jawa

Kawula pitados ing Allah, Rama Sang Mahakuwasa, ingkang nitahaken bumi langit.
Saha ing Gusti Yesus Kristus, Putra Dalem ontang-anting, Pangeran kawula.
Ingkang miyos saking Ibu Kenya Maria, kagarba dening kuwasa Dalem Hyang Roh Suci.
Ingkang nandhang sangsara nalika jamanipun Ponsius Pilatus, saha kapenthang, seda sarta kasarekaken.
Tedhak dhateng papan pangentosan, tigang dintenipun wungu saking seda.
Mekrad dhateng swarga, pinarak ing satengen Dalem Allah, Rama Sang Mahakuwasa.
Saking ngriku badhe rawuh ngadili para tiyang gesang utawi pejah.
Kawula pitados ing Hyang Roh Suci. Pasamuwan Katulik ingkang suci, lan panunggiling para Suci.
Pangapuntening dosa. Tangining badan. Saha gesang langgeng.
Amin.


Bahasa Latin

Credo

Crédo in Déum, Pátrem omnipoténtem, Creatórem
cáeli et térræ. Et in Iésum Chrístum, Fílium éjus unícum, Dóminum nóstrum: qui concéptus est de Spíritu Sáncto, nátus ex María Vírgine (berlutut)(dalam Misa, Umat harus menunduk. Spesial untuk Misa Natal, Umat berlutut.), pássus sub Póntio Piláto, crucifíxus, mórtuus,
et sepúltus: descéndit ad ínferos: tértia díe resurréxit a mórtuis: ascéndit ad
cáelos: sédet ad déxteram Déi Pátris omnipoténtis: índe ventúrus est judicáre vívos et mórtuos.
Crédo in Spíritum Sánctum, sánctam Ecclésiam
cathólicam, Sanctórum communiónem, remissiónem peccatórum, cárnis resurrectiónem,
vítam ætérnam. Amen
SHARE

About Santa Maria Kartasura